Giới thiệu Phòng Đào tạo

Số lượt xem 29431

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ, liên kết đào tạo trong nước, bao gồm xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát công tác dạy và học, kiểm tra đánh giá.

b. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển về mục tiêu đào tạo, các trình độ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo của Trường. - Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

- Tổ chức thực hiện Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp (gọi tắc là Qui chế 14) của Bộ LĐTBXH và quy định của Trường. Giúp Hiệu trưởng soạn thảo và ban hành các quy định về quản lý công tác đào tạo.

- Hướng dẫn các Khoa, Bộ môn trực thuộc xây dựng chương trình đào tạo, hồ sơ mở nghề đào tạo mới.

- Xây dựng và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý theo đúng qui định.

- Chủ trì tổ chức và thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của toàn trường; điều hoà phối hợp hế hoạch của các Khoa và bộ môn trực thuộc; hướng dẫn các Khoa và bộ môn trực thuộc xây dựng và sử dụng hệ thống tài liệu học tập, hệ thống thông tin tư liệu, xưởng thực hành và các phương tiện giảng dạy, học tập.

- Thực hiện đăng ký hoạt động dạy nghề theo qui định.

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh hàng năm. Quản lý các đơn vị liên kết đào tạo.

- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập hàng năm cho các phương thức đào tạo. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập.

- Tổ chức điều hành công tác giảng dạy và học tập, bao gồm:

+ Lập thời khoá biểu, tiến độ đào tạo (theo biểu mẫu qui định)

+ Phối hợp với các bộ phận chuyên môn (Khoa, tổ bộ môn) để quản lý và theo dõi công tác kiểm tra kết thúc môđun/môn học theo đúng qui định. Tổ chức thi tốt nghiệp.

+ Phân phối phòng học cho giảng dạy - học tập và cho những nhu cầu khác.

+ Hỗ trợ các Khoa, Bộ môn trực thuộc trong việc điều động giảng dạy và thỉnh giảng của cán bộ giảng dạy; hướng dẫn lập và đề xuất duyệt kế hoạch thực tập sản xuất, ngoại khóa.

+ Theo dõi và kiểm tra việc kết thúc năm học, lên lớp, tạm dừng học, thôi học của sinh viên, học sinh.

- Quản lý khối lượng giờ giảng; tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ các thông tin về học vụ; thống kê và xác nhận giờ giảng thực tế giảng dạy của từng giảng viên hàng năm và phối hợp với Phòng Tài chính – Kế toán để thanh toán vượt giờ, thỉnh giảng...;

- Chuẩn bị số liệu, tài liệu liên quan công tác đào tạo của toàn trường để cung cấp khi có yêu cầu.

- Quản lý và cấp phát các văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ… theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với phòng TC – HC soạn thảo các Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo (Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp của Trường); trực tiếp soạn thảo quyết định Hội đồng khen thưởng - kỷ luật sinh viên... và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quyết định đó.

- Phối hợp với Phòng CTCT HS-SV tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho HS-SV.

- Phối hợp với Thanh tra đào tạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế giảng dạy, học tập. Quản lý và hướng dẫn công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Phối hợp Phòng Quản trị Thiết bị bố trí sử dụng phòng học trong trường.

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động liên quan công tác Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp cho các khoá đào tạo.

- Lập dự trù kinh phí và đề xuất việc sử dụng kinh phí trong công tác tuyển sinh và tốt nghiệp của Trường

- Phục vụ đóng, mở cửa phòng học, hội trường.

- Quản lý tài sản trong phòng học, giảng đường, các nơi công cộng, thường xuyên giữ gìn sạch sẽ, đóng và mở cửa đúng giờ, không để ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.

- Trưởng hoặc Phó trưởng phòng Đào tạo được giao ký thay thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết một số công văn giấy tờ sau: Công văn, giấy tờ có tính chất thông báo về kế hoạch đào tạo như: thời khoá biểu, xác nhận bảng điểm và các loại văn bản khác trong phạm vi ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của trường. Ký tắt các văn bản hành chính thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Thường trực và Thư ký Hội đồng trường và các Hội đồng tư vấn khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Hình ảnh
1.  ThS. Phan Vũ Nguyên   Khương   Trưởng phòng   
2.  CN. Huỳnh Xuân Nghiệp  Phó Trưởng phòng
3.  CN. Nguyễn Thị Thu Hà  Nhân viên
4.  ThS. Hồ Anh Thư  Nhân viên
5.  ThS. An Thị Thùy Linh  Nhân viên
6.  KS. Ngụy Chí Thông  Nhân viên
7.  CN. Nguyễn Hoàng Linh  Nhân viên
8.  CN. Cao Thanh Hùng  Nhân viên
9.  CN.Đỗ Quang Trung  Nhân viên  

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

ThS. Phan Vũ Nguyên Khương - Trưởng phòng

- Điện thoại: 0982.341.432 - (028) 38.438.720 (101-102)

CN. Huỳnh Xuân Nghiệp - Phó trưởng phòng

- Điện thoại: 0932.574.398

- Email: phongdaotao@cdntphcm.edu.vn

- Địa chỉ: 

  + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

  + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động GDNN  [File Download]

- Báo cáo đăng ký hoạt động GDNN  [File Download]

- Giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề [File Download]

- Giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung [File Download]

Giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung [File Download]

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh