Giới thiệu Phòng Tài chính kế toán

Số lượt xem 8574

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính, giá trị tài sản và chế độ kế toán.

- Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước

b. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, nghiệp vụ kế toán, quản lý tất cả các nguồn thu, chi của nhà trường, thống kê và công khai tài chính theo quy định hiện hành.

- Xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch thu, chi, đầu tư nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị.

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán, thống kê, công khai tài chính, tổ chức tự kiểm tra nội bộ về kế toán, tài chính, lưu trữ chứng từ kế toán của nhà trường theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán cho các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của nhà trường.

- Quản lý các hợp đồng kinh tế của Trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế của nhà trường.

- Phối hợp với phòng TC-HC đề xuất thành lập các hội đồng thực hiện công tác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Lập dự toán và quyết toán ngân sách. Tổ chức thực hiện việc phân phối sử dụng nguồn ngân sách, các khoản thu - chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ theo đúng các quy định của nhà nước phục vụ cho các hoạt động của Trường.

- Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán, đúng quy định của nhà nước đảm bảo tính trung thực, chính xác và khoa học.

- Đề xuất xây dựng và hiệu chỉnh các văn bản về tài chính, xây dựng quy trình về việc sử dụng tài chính đối với các đơn vị trong trường.

-Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc thu chi tài chính, bảo đảm đúng pháp luật và hiệu quả trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

- Phối hợp các Phòng chức năng, các Khoa có liên quan tổ chức việc xây dựng kế hoạch tài chính cho mỗi năm học và thu nhận học phí của SV- HS.

- Báo cáo thu chi định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) phòng TC-KT thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các loại văn bản khác trong phạm vị ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của trường. Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Hình ảnh
1.  CN. Lưu Thị Hương  Trưởng phòng
2. ThS. Đặng Thị Thủy Tiên  Phó trưởng phòng
3.  KS. Nguyễn Văn Chinh  Nhân viên
4.  CN. Bùi Ngọc Thanh Trang  Nhân viên
5.  CN. Lê Hồng Diễm  Nhân viên
6.  CN. Nguyễn Hà Hồng Giang  Nhân viên
7.  CN. Nguyễn Thị Phi Phụng  Nhân viên

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Lưu Thị Hương - Trưởng phòng

  - Điện thoại: 0964.361.546 - (028) 38.481.156

  - Email: phong-tckt@cdntphcm.edu.vn

  - Địa chỉ:

    + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh